Fonds Allemaal meedoen!

PARTICIPATIE EN INTEGRATIE JONGE STATUSHOUDERS.

Lees ons beleidsplan

FONDS ALLEMAAL MEEDOEN

ANBI

Inleiding

Dit fonds richt zich op de participatie en integratie van jonge statushouders.

Aanleiding

Afgelopen jaren zijn diverse organisaties actief bij het begeleiden van jonge statushouders in de gemeenten Apeldoorn, Epe, Heerde, Zutphen, en Deventer. Voor kinderen van gezinnen, die (tijdelijk) zijn toegelaten als vluchteling (status voor 5 jaar) kan een beroep worden gedaan op de mogelijkheden van de Stichting leergeld. Zodra kinderen de leeftijd hebben bereikt van 18 jaar houdt dit op. Vanaf 18 jaar gelden andere regels waarbij jongeren in aanmerking komen voor studiefinanciering of een gemeentelijke uitkering. In beide gevallen gaat het om bedragen waarvan na aftrek van vaste lasten als huur, zorgverzekering, lesgeld e.d. een bedrag van plus minus € 10 per dag overblijft om van te leven. Dat betekent dat er voor meedoen aan maatschappelijke activiteiten weinig tot niets overblijft.

Doelgroep

Het fonds zet zich in voor schoolgaande (inburgering, middelbare school of hoger), uitwonende jongeren, met een tijdelijke verblijfsvergunning (asiel) in de leeftijd van 18 tot en met 23 jaar met minimale financiële middelen, die vanwege dit gebrek niet kunnen meedoen in de maatschappij.

Wij verwachten dat het gaat om 200 jongeren op jaarbasis.

Doelstelling

We willen graag op een duurzame manier investeren in de participatie en ontwikkeling van statushouders in de leeftijd van 18 tot en met 23 jaar, die zonder extra steun aan de zijlijn van de samenleving terecht dreigen te komen.

In de huidige financiële situatie van onze doelgroep blijven er weinig tot geen middelen over voor participatie en integratie. Het is voor deze laatste doelen dat dit fonds in het leven wordt geroepen. Werk, onderwijs, sport en cultuur zijn immers basisvoorwaarden voor integratie en participatie.

Aanvragen die in aanmerking kunnen komen voor ondersteuning

  • Werk: indien nodig kleding en of reiskosten om te solliciteren; eventueel fiets.
  • Onderwijs: voor het volgen van een studie kan het noodzakelijk zijn te beschikken over een laptop computer, rekenmachine en of een telefoon. Een fiets om naar school-, stage- of werkadres te komen met uiteraard voorkeur voor een gratis dan wel een goede tweede hands fiets. Hierbij telt een drempelbijdrage van 25 euro.
  • Sport: Door mee te doen met sport kan een jongere leren omgaan met andere (ook Nederlandse) jongeren en leren omgaan met winnen en verliezen. We denken in voorkomende gevallen aan 1 jaar contributie van een voetbalvereniging en de eenmalige aanschaf van voetbalkleding. Met mogelijkheid tot verlenging.
  • Cultuur: Ook meedoen op het culture vlak is belangrijk voor de ontwikkeling en integratie van jongeren. Hierbij kan worden gedacht aan een jaar muziekles of dansles. Met mogelijkheid tot verlenging.

Er is aansluiting gezocht bij het beproefde beleid van de Stichting Leergeld.

Wij verwachten dat 80% van de 200 jongeren gebruik zal maken van deze voorziening en rekenen met een gemiddelde van 100 euro per aanvraag. Dit betekent dat wij er aan werken om het fonds op een peil van 16 à 20.000 euro minimaal te krijgen.

Bestuurlijke inrichting van het fonds

De Stichting Fonds Allemaal Meedoen is opgericht bij notariële akte van 20 mei 2020. Het bestuur bestaat uit ten minste 3 en ten hoogste 5 leden. Thans zijn er 4 leden, te weten: Mevr. Naïma Rath, voorzitter
Mevr. Adrie Bakhuijs-van Essen, penningmeester
De heer Roel Dijkstra, secretaris
De heer Meron Zehaye, bestuurslid
De heer Ronald Bos, bestuurslid
De bestuurders van de stichting ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

De statutaire doelstelling luidt als volgt.

“De stichting heeft ten doel:
a. Het om niet ter beschikking stellen van middelen aan (beroeps)onderwijs volgende (inburgering, middelbaar of hoger onderwijs) uitwonende jongeren in de leeftijd van achttien tot en met drieëntwintig jaar met een tijdelijke verblijfsvergunning (asiel), die onvoldoende middelen hebben om mee te doen in de maatschappij.
b. het werven van middelen teneinde die vervolgens te besteden aan het onder 1.a gestelde doel.
c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door onder meer het organiseren van acties en het werven van fondsen en goederen bij organisaties, instellingen en particulieren in de meest ruime zin alsmede door vrijwilligers in te zetten ter ondersteuning van de acties.”

Wijze van werken.

Het bestuur beoordeelt aanvragen die door hulpverleners of hulpverlenende instanties via de website zijn ingediend met gebruikmaking van het vastgestelde formulier hiervoor.
De beslissing van het bestuur wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt aan de aanvrager die vervolgens in overleg met de penningmeester de cliënt begeleidt bij het aanschaffen van het product of de dienst.
Het bestuur zal ernaar streven voor zoveel mogelijk zaken vaste leveranciers te interesseren waarnaar vervolgens kan worden verwezen.

Rapportage en verantwoording
Over elk kalenderjaar wordt door het bestuur een rapport opgesteld en financiële verantwoording afgelegd uiterlijk per 1 april van het jaar volgend op het verslagjaar.

Apeldoorn, juni 2020

Fonds allemaal meedoen!

Het fonds zet zich in voor schoolgaande (inburgering, middelbare school of hoger), uitwonende jongeren, met een tijdelijke verblijfsvergunning (asiel) in de leeftijd van 18 tot en met 23 jaar met minimale financiële middelen, die vanwege dit gebrek niet kunnen meedoen in de maatschappij.

Contact gegevens:

Jean Monnetpark 63
7336 BB Apeldoorn
Telefoon: 06 55 88 71 37 (Roel Dijkstra)
Email: info@fondsallemaalmeedoen.nl